Projekt revitalizace parku

Revitalizujeme park Dukelská 

Obnova parku v Dukelské ulici začala 6. června 2022 předáním stavby zhotoviteli, firmě ENVIRONMENTAL BUILDING a.s., ta ukončila stavební práce koncem dubna 2023.

Veřejnosti je park znovu otevřen od 1. května 2023.

Video, jak vypadá park Dukelská v novém, je k dispozici zde nebo na facebookové stráce Park Dukelská.

Zatím na místě chybějí herní prvky, které budou soutěženy samostatně, a to co nejdříve, aby byl park v krátkém horizontu kompletní.

Na obnovu parku pak plynule naváže rekonstrukce sousedního KD Slavie.


Dokumenty související s revitalizací parku Dukelská naleznete v Dokumentech ke stažení.

Fotografie aktuální, původní i plánované podoby parku naleznete ve Fotogalerii.

Park Dukelská je v současné době spíše tranzitní místo. Místo, které lidé projdou, míjejí se, nezastaví se. Přeji si, aby se stal místem, kde se lidé posadí, potkají, setrvají. Místem, kde se dá v klidu spočinout, zastavit se.
Místem bez bariér. Místem s nabídkou.
Chtěl bych, aby se z "ne-místa" stalo "místo".  

(náměstek Ivo Moravec, vyjádření k podobě parku Dukelská před revitalizací)

Projekt revitalizace parku v Dukelské ulici velmi úzce navazuje na provedenou studii Město a voda, jež stanovuje, jakým způsobem zvýšit využití potenciálu vodních toků ve městě pro místní i návštěvníky (studii v plném znění naleznete zde).

"České Budějovice leží sice na soutoku dvou nádherných řek, ale ty městem spíše jen nepovšimnuty protékají. Místo aby byly jeho integrální součástí, město spíše rozdělují, než spojují", uvedl bývalý 1. náměstek primátora Juraj Thoma. Tento nevyužitý potenciál odhaluje strategická studie Město a voda. Obsahuje širokou škálu návrhů od menších opatření, jako jsou zpřístupnění břehů a zpříjemnění okolí vodních toků, až po zásadní proměny například Zátkova a Jiráskova nábřeží. 
"V souvislosti se studií město připravuje řadu projektů, které by lidem umožnily, aby se více sžili s vodou, protože lidé stojí o to trávit čas u vody. Cílem je přiblížit vodu městu a jeho obyvatelům. Jednotlivé návrhy budeme postupně realizovat podle jejich náročnosti, ty zásadní musí projít architektonickou soutěží" uvedl dále Juraj Thoma. Některé drobnější investice provedené v minulých letech - pláže u Nového mostu, koupací mola na Malši i Vltavě či brouzdaliště u Malého jezu tento zájem potvrzují.

Participace občanů

Obnova parku v Dukelské ulici je jednou z větších plánovaných akcí města navazující na zmiňovanou studii Město a voda. Výsledná architektonická i krajinářská koncepce parku zároveň vychází ze sociologického šetření, které mělo za cíl najít řešení umožňující především plnohodnotné využití parku.

"Přáním veřejnosti jsou spíše nenásilné úpravy, které by zlepšily využitelnost parku nad rámec pouhého procházení. Zatímco negativně jsou vnímány necitlivé druhotné zásahy - nejvíce lidem vadí parovod, špatné povrchy a zábradlí, naopak nejvíce veřejnost oceňuje krajinářské kvality parku - stromy, vazbu na řeku a travnaté plochy. Konkrétně podle respondentů v parku nejvíce chybí lepší přístup k vodě, oddělení cyklistické dopravy a prostor pro dětské hry", uvádí k tématu pan Ing. arch. Miroslav Vodák, který byl hlavním moderátorem veřejných setkání s občany na toto téma.


Výsledky průzkumu a participace

Do průzkumu a participace se zapojilo přes 300 lidí. Většina z nich jsou občané města, kteří jsou v parku několikrát týdně. Výsledky ukazují, že na parku nejvíce oceňují jeho přírodní hodnoty a naopak se jim nelíbí současný stav infrastruktury. Dále jim chybí lepší přístup k vodě a oddělené cyklostezky.  

Kompletní výsledky participace, včetně všech dalších textů, byly poskytnuty architektům jako podklad pro návrh a podnět k řešení.  


Přeměna parku má v prvé řadě vést ke zlepšení jeho užitných vlastností, a to konkrétně v podobě:

  • otevření celého nábřeží pro pěší, a to ve formě dvou širokých schodů/stupňů umožňujících přímý přístup k řece, přičemž dojde k novému osazení stávajícího kamenného opevnění, které zde je řadu let, nikoliv k vybetonování břehu;
  • odklonění cyklostezky od pěší zóny;
  • zakrytí parovodu demontovatelnými herními prvky pro děti;
  • zredukování zpevněných ploch (nově pouze cyklostezka a pěší z probarveného betonu a dvoustupňové kamenné nábřeží);
  • zvýšení biodiverzity v podobě intenzivních a extenzivních trávníků, květinových záhonů, podrostů pod stromy a keřových pater.

Cílem je vytvořit funkční, vzdušný přírodní prostor bez bariér a s nabídkou.

Architektonická soutěž

Soutěž proběhla v roce 2019, vyzvanými účastníky pro zpracování návrhu byly ateliéry Rusina Frei, Gogolák + Grasse, M&P Architekti. Odborná porota hodnotila návrhy na základě osobní prezentace jednotlivých účastníků.


Vítězný návrh

Rusina Frei

Vítězná studie, která nejlépe naplnila soutěžní zadání, je od architektů Martina Rusiny, Martina Freie a Markéty Poláčkové z ateliéru Rusina Frei.

Jejich návrh je přesvědčivý zejména ve své jednoduchosti a přiměřenosti, ale zároveň eleganci a velkorysosti, se kterou řeší většinu požadovaných bodů: odklonění cyklotrasy, přístup k vodě a zachování vzrostlých stromů. Nejlépe pracuje s potenciálem a charakterem území. 

Jako výhoda je vnímána i jistá neurčitost ve využití jednotlivých prostranství, která poskytují dostatek místa pro řadu potenciálních využití s dostatečnou kapacitou a dále možnost dalšího vývoje při následném projednání s veřejností. Ocenit lze uvažování o parku v širším celoměstském měřítku, jakožto součásti sítě dalších parků a zelené infrastruktury v Českých Budějovicích. Porota přesto doporučila zvážit, zda by i při respektování silného konceptu šlo zachovat některé současné stromy přímo na nábřeží. 


Portfolio ateliéru Rusina Frei naleznete na https://www.rusinafrei.cz/portfolio/

Na projektu spolupracoval ateliér krajinářské architektury Partero
https://www.partero.cz/zahrady-index.

Nové korzo

Úprava parku, vedoucí k naplnění popsaných představ, bude vyžadovat soubor několika různých opatření rozdílné náročnosti.

a) Zachování smysluplného

Zachovány musí být pokud možno všechny vzrostlé stromy. Káceny by měly být (po předchozím arboristickém posouzení) pouze stromy neperspektivní, poškozené či druhově nevhodné. Kompoziční kácení je nutno omezit na naprosté minimum, vyžadované novými provozními potřebami. Vstupy do parku od mostů a z ulice zůstanou zachovány beze změny, zejména kvůli stavební podstatě mostních konstrukcí. Beze změny zůstane i vedení chodníku v Dukelské ulici, a to včetně parkovacích stání. 

b) Odstranění nevhodného

Kvůli zpřehlednění a údržbě parku bude nutno odstranit přerostlé keřové porosty. Zcela bude odstraněn nevhodný a dožilý městský mobiliář a herní prvky. Bariéry v podobě zábradlí a pod. budou zrušeny v co největším rozsahu. Spletitá cestní síť s povrchy v havarijním stavu bude také z větší části zrušena a nahrazena novým trasováním cest. 

c) Úprava neodstranitelného

Nepřeložitelný parovod a jeho technické prvky budou integrovány do nové podoby parku. V ochranném pásmu podél trasy parovodu bude umístěn pás z kačírku, skýtající dopadové plochy pro demontovatelné dřevěné herní prvky (prolézačky, houpačky, pískoviště, sezení apod.). Přečerpávací stanice i s výdechy bude zakryta pochozí dřevěnou konstrukcí s vyhlídkou a klouzačkou. Na náspu u Krumlovského mostu vzniknou nové schody pro snadnější přístup do parku z této strany. Nábřežní hrana řeky se stane součástí nového pobytového schodiště. 

d) Doplnění chybějícího

Nejvýznamnějšími zásahy do parku budou změna vedení cyklotrasy a zřízení průběžného přístupu k vodě. Břeh Malše bude mezi oběma mosty upraven jako městské pobytové nábřeží. Pozvolné schody umožní pohodlný a bezpečný přístup až k hladině. Schody jsou navrženy jako dlážděná plocha, zpevněná na hranách kamennou obrubou. Schody mohou být lokálně doplněny dřevěnými moly či pontony. Asfaltová cyklotrasa bude odkloněna mírným obloukem od břehu, čímž vznikne dostatečně velká klidová zóna u vody. Pobytové schody budou na horní hraně rozšířeny o pěší promenádu ze zatravněné dlažby. Zde budou umístěny také nové dřevěné lavičky. Cestní síť doplní prodloužení stávajícího chodníku od KD Slavia. Chodník bude předlážděn žulovou mozaikou. Různé druhy povrchů tak budou nenásilnou formou oddělovat různé druhy pohybu parkem. V jižní části parku bude umístěno workoutové hřiště pro dospělé. Obě hřiště budou vybavena pítky. V místě mezi dvěma hlavními cestami parkem navrhujeme umístit umělecký objekt, jehož podoba by vzešla ze soutěže.

e) Udržitelná péče

Po odstranění přebytečné zeleně a obnově povrchů bude potřeba opět věnovat zvýšenou péči o travnaté plochy. Nepočítá se však s intenzivními, zavlažovanými trávníky. Spíše budou vytipovány plochy vyžadující častější údržbu. Redukcí cestní sítě dojde k úbytku zpevněných ploch a tím ke zlepšení bilance zeleně ve městě. Nevsakovatelné povrchy budou omezeny na hlavní asfaltovou cestu, ostatní povrchy umožňují částečné nebo plné vsakování. Voda ze zpevněných ploch bude svedena do trávníků. Kvůli nemožnosti zasahovat do ulice Dukelská se nepočítá s možností využívat dešťovou vodu z přilehlých veřejných budov. Smyslem výše popsaných úprav je vytvoření moderního parku s přirozeně využívaným, živým městským korzem podél vody - parku, který bude v nejrůznější formě sloužit všem generacím.

Další soutěžní návrhy

M&P Architekti

Petr Velička, Markéta Veličková, Tomáš Popelínský, Kateřina Záleská Sapáková, Adam Kořistka, Jan Cyrany, Jan Zemánek, Linda Smitalová.


Gogolák + Grasse

Ivan Gogolák, Lukáš Grasse, Štěpán Matějka, Lucie Kučerová, Romana Turečková, Petra Novotná.