Fotogalerie

Prohlédněte si aktuální fotografie o průběhu prací, ale také obrázky původní a plánované podoby parku.


Obnova parku v Dukelské ulici započala 6. června 2022 předáním staveniště zhotoviteli, firmě ENVIRONMENTAL BUILDING a.s. V tomto termínu byly zahájeny i stavební práce. Co konkrétně se do dnešních dnů podařilo udělat, viz fotografie a popis níže.  

Fotografie z průběhu revitalizace parku

Stav prací k 24. 4. 2023


Stav prací k 24. 4. 2023

 • Pokračují terénní úpravy v severní části parku – tj. rozhrnování a urovnávání ornice, osazování stromů, keřů, trvalek a ostatní vegetační úpravy. 
 • Jsou pokládány kamenné obrubníky, plochy z kamenných kostek a konstrukční vrstvy cyklostezky. Je prováděna sanace podloží v místě opěrné zdi. 
 • Dále jsou prováděny veškeré dokončovací práce a příprava na pokládku KSC (kamenivo stabilizované cementem - vrstva konstrukce komunikace).

Stav prací k 17. 4. 2023


Stav prací k 13. 4. 2023

 • Pokračuje výsadba stromů, keřů, trvalek a ostatní vegetační úpravy. Nadále probíhají terénní úpravy v severní části parku.
 • Jsou pokládány plochy z kamenných kostek, konstrukční vrstvy cyklostezky a kamenné obrubníky.
 • Je prováděna sanace podloží v místě opěrné zdi.
 • Byly osazeny sloupy veřejného osvětlení.

Stav prací k 6. 4. 2023

 • Nadále probíhají terénní úpravy v severní části parku – rozhrnována a urovnávána ornice. 
 • Jsou osazovány stromy, keře, trvalky a prováděny ostatní vegetační úpravy. 
 • Byla dokončena malá opěrná teď v místě původní zdi, je dokončeno odláždění svahu a zásyp opěrné zdi. 
 • Prefabrikované sedáky jsou osazeny, osazují se obrubníky a mobiliář.

Stav prací k 30. 3. 2023

 • Jsou prováděny terénní úpravy v severní části parku (rozhrnování a urovnávání ornice), osazovány stromy, keře, trvalky a prováděny ostatní vegetační úpravy.
 • Byla dokončena malá opěrná teď v místě původní zdi, je prováděno odláždění svahu a zásyp části opěrné zdi. Jsou osazovány prefabrikované sedáky.
 • Byly namontovány sloupy veřejného osvětlení cyklostezky.
 • Postupně se osazuje mobiliář.

Stav prací k 24. 3. 2023


Stav prací k 16. 3. 2023

 • Zhotovitel pokračuje v pokládce kamenné dlažby na náplavce. Provedeno cca 100 % rozsahu dlažby v místě pochozí plochy kolem řeky. 
 • Jsou prováděny terénní úpravy v severní části parku – rozhrnována a urovnávána ornice, jsou osazovány stromy, keře, trvalky a prováděny ostatní vegetační úpravy, postupně se osazuje mobiliář.
 • Pokračují práce na konstrukčních vrstvách cyklostezky směrem od Krumlovského mostu a na chodníku uvnitř parku – osazování obrubníků a sypání konstrukčních vrstev. 
 • Byla dokončena malá opěrná zeď v místě původní zdi, je prováděno odláždění svahu a zásyp části opěrné zdi.  

Stav prací k 2. 3. 2023

 • Zhotovitel pokračuje v pokládce kamenné dlažby na náplavce (provedeno cca 85 % rozsahu dlažby) a v provádění terénních úprav v severní části parku (rozhrnování a urovnávání ornice).
 • Byly zahájeny práce na konstrukčních vrstvách cyklostezky směrem od Krumlovského mostu.
 • Postupně pokračují práce na chodníku uvnitř parku – osazování obrubníků a sypání konstrukčních vrstev.
 • Byly zahájeny práce na úpravě svahu a založení malé opěrné zdi v místě původní opěrné zdi. 

Stav prací k 23. 2. 2023

 • Zhotovitel pokračuje v pokládce kamenné dlažby na náplavce. Provedeno cca 80 % rozsahu dlažby.
 • Jsou osazeny gumové obrubníky kolem hřiště, osazeno zábradlí. 
 • Jsou prováděny terénní úpravy v severní části parku – rozhrnována a urovnávána ornice. 
 • Postupně pokračují práce na chodníku uvnitř parku – osazování obrubníků a sypání konstrukčních vrstev. 
 • Práce na dláždění směrem od mostu Kosmonautů byly dočasně přerušeny.
 • Byly zahájeny práce na konstrukčních vrstvách cyklostezky směrem od Krumlovského mostu. Byla provedena sanace podloží.  

Stav prací k 16. 2. 2023

 • Zhotovitel pokračuje v pokládce kamenné dlažby na náplavce, provedeno cca 70% rozsahu dlažby.
 • Jsou osazovány gumové obrubníky kolem hřiště. 
 • Jsou prováděny terénní úpravy v severní části parku – rozhrnována a urovnávána ornice. 
 • Byla dokončena část zpevněné plochy u vstupu do parku z ulice Dukelská. 

Stav prací k 9. 2. 2023

Z důvodu klimatických podmínek byly v uplynulém týdnu některé práce pozastaveny.

 • Zhotovitel pokračuje v pokládce kamenné dlažby na náplavce.
 • V době příznivých podmínek byly pokládány obrubníky.
 • Pokračují dokončující práce na přeložce optických kabelů. 

Stav prací k 2. 2. 2023

Práce jsou prováděny v rozsahu dle možnosti klimatických podmínek.

 • Pokračuje se v montáži zábradlí kolem parku, je prováděna překládka optických kabelů.
 • Práce na natírání oplocení byly přerušeny do doby vhodných klimatických podmínek.
 • Pokračuje pokládka kamenné dlažby svahu od mostu Kosmonautů a na náplavce.
 • Byly položeny gumové obrubníky kolem pásu pro budoucí herní prvky.
 • Byla provedena výsadba části cibulovin a vysazeny 2 ks magnolie 

Stav prací k 26. 1. 2023

 • Zábradlí kolem dětského hřiště je smontováno a osazeno. Pokračuje se v montáži zábradlí kolem parku. Osazeno je 100% možného rozsahu oplocení. 
 • Provádí se nátěr první ochranné vrstvy oplocení. 
 • Byla zahájena pokládka kamenné dlažby svahu od mostu Kosmonautů a na náplavce.
 • Jsou pokládány obrubníky kolem budoucích herních prvků.

Stav prací k 19. 1. 2023

 • Pokračuje montáž oplocení parku, osazeno je cca z 80%.
 • Provádí se nátěr první ochranné vrstvy oplocení.
 • Pokračují práce na sázení stromů a habrů podél plotu kolem celého parku.
 • Byla zahájena pokládka kamenné dlažby svahu od mostu Kosmonautů.

Stav prací k 12. 1. 2023

 • Bylo zahájeno osazování zábradlí kolem dětského hřiště, pokračuje montáž oplocení parku, osazeno je cca z 70%.
 • Pokračují práce na sázení stromů a habrů podél plotu kolem celého parku.
 • Svahování kolem pochozí náplavky je dokončeno v rozsahu položených prefabrikátů.

Stav prací k 5. 1. 2023

 • Bylo zahájeno svahování kolem řeky. 
 • Práce na pokládce kamenné dlažby na náplavce ve spodní části pochozí plochy jsou dokončeny z cca 30%.
 • Byly osazeny prefabrikáty v dohodnutém možném rozsahu.
 • Byla zahájena montáž plotu kolem parku a osazování stromů a habrů (podél plotu).

Stav prací k 23. 12. 2022

 • Práce pokračují na všech místech, které jsou mimo špatné podloží a hrací zónu.

Stav prací k 1. 12. 2022

 • K 30. 11.  byl znovu zprovozněn podchod pod Lidickou třídou.
 • Nadále probíhají jednání ohledně herních prvků (navýšení ceny).
 • Odsouhlasen referenční vzorek dláždění náplavky, dle kterého bude provedena celá náplavka.

Stav prací k 25. 11. 2022

 • Byly osazeny lavičky. 

 • Pokračuje pokládka dlažby ve zbylých možných úsecích. 

 • Pokračuje úprava svahů a odkop pro konstrukci cyklostezky.


Stav prací k 6. 11. 2022

 • Probíhá úprava svahů a odkop pro konstrukci cyklostezky. 

 • Provádí se pokládka dlažby ve zbylých možných úsecích.

 • Byla schválena finální podoba svítidel. 

 • Probíhá schvalování herních prvků.

 • Zhotovitel počítá se zahájením osazování prefabrikovaných sedáků (od poloviny listopadu).


Stav prací k 17. 10. 2022

 • V části chodníku od ulice Lidická ke křížení s cyklostezkou je dokončena pokládka kamenných obrubníků a dlažby.  
 • Provádí se pokládka dlažby ve zbylých možných úsecích.
 • Byla zahájena úprava svahů a odkop pro konstrukci cyklostezky.  

Stav prací k 22. 9. 2022


Stav prací k 29. 8. 2022

 • Byly dočasně ukončeny zemní práce na odtěžení stávajícího břehu. Dokončeno z cca 90%;
 • provádí se násyp konstrukce pochozí plochy podél řeky;
 • byly zahájeny práce na veřejném osvětlení. Je položena a zasypána větev "B";
 • provádí se konstrukční vrstva chodníku z ŠD 0-63.

Stav prací k 15. 8. 2022

Veškeré práce zatím probíhají v souladu se schváleným harmonogramem.


Stav prací k 5. 8. 2022

 • Byly dočasně přerušeny zemní práce na odtěžení stávajícího břehu, dokončeno z cca 90%;
 • dokončeno odstranění kamenného opevnění břehu;
 • dokončena přípojka vodovodu a kanalizace pro komerční místo a pro pítko;
 • odstraněn stávající chodník a provedena konstrukční vrstva z ŠD 0-63. 

Stav prací k 19. 7. 2022

 • Pokračují zemní práce na odtěžení stávajícího břehu - dokončeno z cca 90%;
 • odstraňování kamenného opevnění břehu a ukládání na mezideponii v místě stavby;
 • odstraňování stávajících chodníků včetně jejich konstrukce.

Stav prací k 13. 7. 2022

 • Pokračují zemní práce na odtěžení stávajícího břehu - dokončeno z cca 80%;
 • odstraňování kamenného opevnění břehu a ukládání na mezideponii v místě stavby;
 • odstraňování stávajících chodníků včetně jejich konstrukce.

Stav prací k 1. 7. 2022

 • Odstraňování stávajících chodníků včetně jejich konstrukce.


Stav prací k 22. 6. 2022

 • Zahájeny zemní práce na odtěžení stávajícího břehu, odstraňování kamenného opevnění břehu a ukládání na mezideponii v místě stavby.

Stav prací k 13. 6. 2022

 • 6. 6. 2022 - předání staveniště zhotoviteli, zahájení stavebních prací;
 • zřízení oplocení staveniště, postavení DIO (dopravně inženýrská opatření);
 • postupné odstraňování mobiliáře, zábradlí a ostatní vybavení v prostoru stavby.

Podoba parku před revitalizací

Stav parku k 6. 2. 2022

Plánovaná podoba parku

Prohlédněte si vizualizace od atelieru Rusina Frei a atelieru krajinářské architektury Partero, autorů vítězného návrhu na Revitalizaci parku v Dukelské ulici.