Vegetace v parku Dukelská bude mít během stavebních prací patřičnou ochranu

11.03.2022

Zajímá vás, jak bude probíhat ochrana stávající vegetace v průběhu stavebních prací při revitalizaci parku v Dukelské ulici? Dohlížet na ni bude atelier krajinářské architektury Partero.

Autorem krajinářského řešení revitalizace parku Dukelská je atelier Partero, držitel řady významných ocenění typu Zahrada roku, Park roku apod. V souvislosti s projektem Revitalizace parku Dukelská jistě stojí za zmínku realizace projektu Obnova parku Stromovka v Humpolci, za kterou tento atelier získal prestižní ocenění PARK ROKU 2021.

Obnova parku Stromovka v Humpolci si vyžádala poměrně rozsáhlé a radikální zásahy do zeleně, zejména co se kácení a prací v blízkosti stávajících stromů týče. "Před realizací jsme se museli utkat s lehkou nedůvěrou místních obyvatel a s obecným přáním co nejméně kácet. Ne každé přání je splnitelné. Aby návrh a výsledné dílo nedoznalo újmu špatným rozhodnutím a přistoupením ke kompromisu, museli jsme tvrdě trvat na svém a náš postoj ke stávající zeleni si obhájit," uvádí zástupce atelieru Partero. A kácelo se zde opravdu ve velkém. Cílem bylo vytvořit dobře prostupné a přehledné místo, dostat do parku vzduch, nahradit neperspektivní zeleň zelení novou a životaschopnou. "V ten moment již veřejnost nekopala za zachování každého keře - zdá se, že konečně prozřela a každý si uvědomil ozdravný efekt prvotního zdánlivě drastického zásahu," dodává dále Partero. 


Projekt revitalizace parku Dukelská prošel za dobu své přípravy řadou úprav s cílem zohlednit a zapracovat veškeré relevantní požadavky a připomínky. Veliký důraz byl kladen právě na oblast ochrany stávající vegetace v průběhu stavebních prací. 

Konkrétně to tedy znamená, že v případě ochrany stávající zeleně musí vybraný zhotovitel postupovat, následovně: 

 • Ponechané stromy a keře, budou odborně ošetřeny a bude v maximální možné míře respektován jejich kořenový prostor. Ochrana stávajících dřevin v případech, kdy to je žádoucí, je součástí přípravy staveniště ze strany zhotovitele prací.

Ochrana stávajících dřevin bude probíhat dle příslušných norem a zákonů, především pak:

 • ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích (aktualizace v oblasti preventivních opatření pro ošetření stromů, zlepšení ochrany stromů proti mechanickému poškození a ochrany kořenového prostoru při navážkách zeminy, výkopech rýh, při ztrátě kořenů a při zařizování základů staveb).

Především pak:

 • Při přípravě a realizaci prací bude zajištěna ochrana dřevin proti poškození oplocením kořenové zóny či jinými opatřeními, které zamezení pojezdu techniky v kořenové zóně dřevin mimo přímé plochy stavebních objektů, jakož i zamezí ukládání a skladování výkopových zemin a stavebního materiálu.
 • V kořenové zóně dřevin budou výkop prováděny ručně, výkopy pro inženýrské sítě budou prováděny minimálně s odstupem 2,5m od kmene stromů, pokud je to technicky možné.
 • Při výkopech se nesmí přetínat kořeny s průměrem rovným či větším jak 2cm, případná poranění budou začištěna a ošetřena (viz odst.4.10.1 ČSN), kořenová zóna bude chráněna proti vysychání či promrzání, v případě zjištění kořenů budou inženýrské sítě podvlékány pod kořenovým prostorem a opatřeny chráničkou.

A dále dle doporučení v tomto dokumentu a navazujících detailů.

V případě, že bude nezbytné provádět práce v blízkosti stávajících stromů je cílem minimalizovat zasažení citlivých částí - kromě kořenového systému mj. kořenových náběhů, spodní části kmene apod. Podrobné řešení ochrany stávajících jedinců následně dále korigováno v rámci autorských dozorů při vlastní realizaci, a to jak ze strany projektanta, tak investora.

Při provádění výkopových prací v kořenovém prostoru bude prováděna pravidelná kontrola pověřenou osobou, jež bude zároveň průběh náležitě fotograficky dokumentovat.

V případě provádění zpevněných ploch v blízkosti stávajících stromů, je zhotovitel povinen dodržet následující:

 • Aby nedošlo k většímu, než nezbytně nutnému zásahu do kořenového prostoru stávajících stromů je třeba, aby bylo dle situace postupováno specifickým způsobem, aby nedošlo k nadměrným odkopům, dosypům a změnám a je taktéž nutné dbát zvýšené pozornosti při provádění prací.
  Tam kde by mohlo přesto dojít k ohrožení stávajících stromů (vzhledem k charakteru koř. systému, u koř. náběhů apod.), bude po dohodě a potvrzení projektantem použito alternativní souvrství.
 • Doporučujeme v místech a krocích, kdy je to žádoucí, použít zařízení typu Air Spade. To se týká především zakládání ploch a obrub v kořenovém prostoru stávajících stromů. 
  Zhotovitel je povinen zajistit odborný z dozor při provádění prací v kořenovém prostoru a v maximální míře předejít poškození kořenů.

Návrh předpokládá zachování stávající S129 Tilia cordata, a následné založení nové zpevněné plochy žulové kostky v kořenovém prostoru. V tomto případě je nezbytné individuální arboristické posouzení a následně použití technologie airspade. Pro zlepšení podmínek rovněž doporučujeme úpravu kořenového prostoru strukturním substrátem doplněným o provzdušňovací a zavlažovací systém.

V technické zprávě je zejména upozorněno na dodržení níže uvedených opatření vyplývajících z příslušného stanoviska, tj.:

 • Budou dodrženy podmínky stanoviska odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města České Budějovice uvedené ve stanovisku č.j. OOZP/8888/2020 Do, zejména pak:
 • "Ponechávané dřeviny a keřové porosty budou do záměru zakomponovány a musí být v rámci stavby řádně ochráněny - postup podle normy ČSN 839061, tzn. obednění kmenů, ruční výkopy, ošetření případných ran, zákaz pojezdu těžkou mechanizací v kořenové zóně a skladování stav. materiálu v kořenové ploše, zařízení staveniště optimálně mimo prostor parku - především mimo kořenovou zónu dřevin. Na místě požadujeme přítomnost biologického dozoru. Zpevněná plocha se stromem pro možnosti sportování bude propustná, dřevina uprostřed bude maximálně ochráněna bez možnosti poškození kořenového systému. Umístění svítidel VO bude upřednostněno mimo koruny stromů; koruny nebudou upravovány na úkor účinnosti osvětlení. Nové vedení inženýrských sítí nesmí být v kolizi s kořenovým systémem stávajících dřevin. Sítě budou buď vedeny řízeným protlakem, popř. ručním výkopem s protažením pod kořeny (VO, NN). U nové výsadby, která bude vycházet do ochranného pásma inž. sítí, bude využita protikořenová folie."
 • Budou dodržena upozornění opatření uvedená v písemnosti České inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát České Budějovice č.j. ČIŽP/42/2021/2131 ve znění:
 • "Dle ČSN 839061 je stanovena min. vzdálenost pro provádění výkopů v kořenovém prostoru stromů čtyřnásobkem obvodu kmene ve výšce 1 m, nejméně však 2,5 m. V případě dřevin rostoucích v dané lokalitě je čtyřnásobek obvodu kmene až cca 10 m (při obvodu dřeviny 250 cm) a nelze tak zde uplatnit v ČSN uvedenou vzdálenost 2,5 m. Je pravděpodobné, že stavební a výkopové práce budou zasahovat do kořenového prostoru těchto dřevin, ve kterém lze očekávat nejen kořeny s vyživovací funkcí, ale také staticky významné kořeny. V tomto případě (nelze-li tomuto zabránit) se smí stavební jámy, rýhy apod. hloubit pouze ručně nebo s použitím odsávací techniky. V kořenovém prostoru se nesmí půda odkopávat. Také se nesmí přetínat kořeny s průměrem větším než 2 cm, poškozené kořeny se musí ošetřit."

Kompletní informace k tématu ochrany stávající zeleně během stavebních prací v parku Dukelská jsou uvedeny v dokumentu Technická zpráva (v části Vegetační úpravy, str. 8 - 10, pozn. autora) a ve výkresu Schématické detaily ochrany stromů na staveništi, z nichž jsou převzaty i výše uvedené citace. 

Oba tyto dokumenty jsou k nahlédnutí a ke stažení zde